Kodeks o načinu predstavljanja osoba s invaliditetom u medijimaKodeks je produkt zajedničkog rada bosanskohercegovačkih organizacija osoba s invaliditetom koji djeluje kroz pet koalicija te četiri organizacije. Radna verzija ovoga Kodeksa prošla je verifikaciju od strane osoba s invaliditetom. Kodeks služi načinima predstavljanja osoba s invaliditetom u medijima.

Često se susrećemo s velikim brojem neadekvatnih izraza koji se odnose na osobe s invaliditetom. Taj oblik diskriminacije često se pojavljuje i u medijima. Rad na ovom području tek je u početku, te je nužno uskladiti suradnju medija i udruge osoba s invaliditetom. Kodeks vodi k standardizaciji izvještavanja kojom će se izbjeći nekorektnosti i stereotipi. Fokus prikazivanja OSI u medijima često je na zanemarivanju osobnosti a naglašavanju invaliditeta. 

Ciljevi kodeksa su: standardizacija pojmova koji se koriste u medijskom izvještavanju kada je riječ o osobama s invaliditetom, promijenjen odnos prema izvještavanju o osobama s invaliditetom, kroz uspostavljanje čvrstih partnerskih odnosa sa medijima izmijeniti ambijent i stav cjelokupne društvene zajednice prema osobama s invaliditetom.

Preporučuje se svim urednicima i novinarima da sebi postave četiri pitanja o prikazivanju osoba s invaliditetom u medijima: Da li je prikazivanje osobe s invaliditetom zaštitničko? Da li je osoba s invaliditetom prikazana kao žrtva? Da li se realno prikazuje osoba s invaliditetom? Da li se osoba s invaliditetom gleda kao bilo koja druga osoba? 

Neki od primjera za prilagođavanje koje se trebaju  provesti tokom intervjua sa osobom s invaliditetom su: vodite računa o pristupačnosti prostora osobi s invaliditetom koju intervjuirate, ukoliko intervjuirate gluhu ili nagluhu osobu, bez obzira na prisutnost tumača, obraćajte se gluhoj osobi. Vodite računa o tome da tumač treba sjediti nasuprot gluhe osobe, ne pored nje, a kamera se treba fokusirati na gluhu osobu, a ne na tumača. 

Ako je vaš sugovornik oštećenog vida, dogovorite se prije intervjua kako ćete koristiti govor tijela kao signal. Na radiju je ruka na ramenu efikasan način da signalizirate potrebu da se dovrši neki odgovor. 

Ako je vaš sugovornik oštećenog sluha, saznajte unaprijed koja vrsta komunikacije mu najviše odgovara (znakovni jezik, čitanje sa usana, razgovor uz pomoć slušnog aparata/pomagala itd.). Ako je vaš sugovornik osoba s intelektualnim teškoćama budite spremni da sačekate na odgovor, imajte strpljenja i nemojte završavati rečenice u ime sugovornika, niti pokušavati objasniti što je on/ona zapravo htjela reći. Svakako se držite ovoga Kodeksa te na taj način olakšajte predstavljanje u medijima osobama s invaliditetom.

Maja Lena Lopatny